پنجمین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1363

500 تومان

تمبر پنجمین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1363 منتشر شده در سال 1363