چهارمین جشنواره فیلم 1354

2,000 تومان

تمبر چهارمین جشنواره فیلم 1354 منتشر شده در سال 1354