چهارمین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1362

500 تومان

تمبر چهارمین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1362 منتشر شده در سال 1362