چهارمین سالگرد دفاع مقدس – هفته جنگ 1363

500 تومان

تمبر چهارمین سالگرد دفاع مقدس هفته جنگ 1363 منتشر شده در سال 1363