چهلمین سالگرد یونسکو 1365

1,000 تومان

تمبر چهلمین سالگرد یونسکو 1365 منتشر شده در سال 1365