کنگره بزرگداشت فردوسی

360,000 تومان

تمبر کنگره بزرگداشت فردوسی منتشر شده در سال 1369