کنگره بزرگداشت نظامی گنجوی

1,000 تومان

تمبر کنگره بزرگداشت نظامی گنجوی منتشر شده در سال 1370