کنگره جهانی باستان شناسی

11,000 تومان

تمبر کنگره جهانی باستان شناسی منتشر شده در سال 1347