کنگره جهانی موسیقی در ایران 1340

20,000 تومان

تمبر کنگره جهانی موسیقی در ایران 1340 منتشر شده در سال 1340