کنگره هنری و فرهنگی خوشنویسان ایران

500 تومان

تمبر کنگره هنری و فرهنگی خوشنویسان ایران منتشر شده در سال 1366