کودتای 28 مرداد 1333

600,000 تومان

تمبر کودتای 28 مرداد 1333 منتشر شده در سال 1333