گشایش سد رضاشاه

2,000 تومان

تمبر گشایش سد رضاشاه منتشر شده در سال 1356