گشایش مجلس شورای اسلامی 1362

500 تومان

تمبر گشایش مجلس شورای اسلامی 1362 منتشر شده در سال 1362