یكصدمین سال مرحوم فلسفی

1,000 تومان

تمبر یكصدمین سال مرحوم فلسفی منتشر شده در سال 1386