یکصدمین سال اختراع تلفن

3,000 تومان

تمبر یکصدمین سال اختراع تلفن منتشر شده در سال 1354